CV

 Doświadczenie zawodowe

 

Działalność samorządowa:

 

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (2008-2010)
Stanowisko: Członek Zarządu Województwa Opolskiego
Obowiązki:Stanowisko:Obowiązki: Nadzór merytoryczny nad: Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentem Geodezji, Kartografiii Gospodarki Nieruchomościami, Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi tj.: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (2010-2014)Wicemarszałek Województwa OpolskiegoNadzór merytoryczny nad: Departamentem Infrastruktury i Gospodarki, Departamentem Rozwoju Regionalnego, Departamentem Ochrony Środowiska, Opolskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Sejmik Województwa Opolskiego
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Sejmiku (2006-2008),Radny Sejmiku Województwa (2006-2014)
 Pełnione Funkcje: Członek Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu (kadencja 2006-2010)– do 2008 r.Członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi (kadencja 2006-2010) – do 2008 r.
Pozostała działalność zawodowa:Firma:   DGP Grupa Polska Sp. z o.o. (2005 -2006)
Stanowisko:Firma:Stanowisko: Zastępca dyrektora ds. marketinguCentrum Przysposobienia Obronnego Politechniki Opolskiej (2004 – 2006)Wykładowca akademicki – Strategia bezpieczeństwa państwa. Podstawy zarządzania kryzysowego.
Firma: Politechnika Opolska (2003-2006)
Stanowisko: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Firma: Biuro Poselskie (1998 – 2006)
Stanowisko: Dyrektor Biura Poselskiego posła Tadeusza Jarmuziewicza

Edukacja

 

 

Uczelnia: Uniwersytet Opolski w Opolu
Kierunek: Politologia i Nauki Społeczne
Poziom studiów: Studia magisterskie
Uczelnia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Kierunek: Zarządzanie Administracją Rządową i Samorządową
Poziom studiów: Studia podyplomowe
Uczelnia: Akademia Obrony Narodowej w Rembertowie
Kierunek: Studia w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa Państwa
Poziom studiów: Studia podyplomowe

 

Informacje dodatkowe

 

 

 

Odznaczony: Tytułem „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”
Odznaką  „Zasłużony dla Rolnictwa”Odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”
Hobby: narciarstwo
filatelistyka
sporty motorowe i wodne
Funkcje dodatkowe:
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Dinopark w Krasiejowie,Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego,Przewodniczący Rady Europejskiego Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA,Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.